การวัดผลทางการเรียน

 การให้คะแนน 

    คะแนนที่ได้จากการตรวจคำตอบ หรือผลงานของผู้เรียน หรือจากการสังเกตผลการปฏิบัติคะแนน
เหล่านี้เราเรียนกว่า  คะแนนดิบ  ซึ่งคะแนนดิบเป็นเพียงสิ่งที่บอกว่าผู้เรียนทำข้อสอบได้มากน้อยเท่าใด ไม่สามารถบอกว่านักเรียนแต่ละคนเก่ง อ่อนเท่าใดนักเรียนที่ทำคะแนนได้ 50 คะแนน จากคะแนนเต็ม
100 คะแนน ไม่ได้บอกว่านักเรียนมีความเก่ง ปานกลางเพราะทำข้อสอบได้ครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มทั้ง
นี้ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของข้อสอบด้วย

การตัดเกรด
 องค์ประกอบที่ใช้ในการตัดเกรด ความถูกต้องเหมาะสมของการตัดเกรดย่อมขึ้นอยู่กับ
องค์ประกอบ 3 ประการคือ

1) ผลการวัด  เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษารายละเอียด
ของเด็กโดยอาศัยวิธีการต่างๆ  เช่น การสอบ การสังเกต การปฏิบัติงาน เป็นต้น การตัดเกรดที่ดีจะต้อง
อาศัยผลของการวัดที่ถูกต้อง แม่นยำ มีความเที่ยงตรง ครอบคลุมและเชื่อมั่นได้ถ้าหากผลการวัดเชื่อถือ
ไม่ได้ หรือขาดความเที่ยงตรง เมื่อนำผลไปตัดเกรด ก็ย่อมคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ดังนั้นจึงกล่าว
ได้ว่าการให้เกรดที่ดีต้องอาศัยผลการวัดที่ดี

2) เกณฑ์การพิจารณา  เป็นมาตรฐานที่ใช้เป็นหลักของการ
เปรียบเทียบหรือคุณลักษณะที่ตั้งไว้  เป็นเป้าหมายหรือความมุ่งหวังที่จะให้เกิดแก่ผู้เรียนและใช้เป็น
เครื่องตัดสินชี้ขาดระดับความสามารถที่เกิดขึ้นกับเด็ก

3) วิจารณญาณและคุณธรรมต่างๆ  เป็นคุณสมบัติในด้านต่างๆ ของผู้สอน ที่จะช่วยให้การกำหนดกระทำอย่างเหมาะสมยุติธรรม ผลการวัดที่ได้เป็น
เพียงข้อมูลส่วนหนึ่งเกี่ยวกับตัวเด็กเท่านั้น การประเมินผลที่เที่ยงตรง จำเป็นต้องอาศัยดุลพินิจหรือการ
พิจารณาอย่างรอบคอบถี่ถ้วนของผู้สอนประกอบอีกส่วนหนึ่งด้วย โดยพยายามให้ความเป็นธรรม ขจัด
ความลำเอียงหรืออคติส่วนตัว และควรคำนึงถึงความเปลี่ยนแปลงงอกงามของเด็กในด้านอื่นๆ ประกอบด้วย  เช่น   ความสนใจ  และความตั้งใจในการเรียนรายวิชานั้นๆด้วย


การให้ระดับคะแนน
  ระบบการให้คะแนนความสามารถของผุ้เรียนจะแบ่งช่วงคะแนนการตัดเกรดดังนี้

80-100          คะแนน                   เกรด A
75-79           คะแนน                   เกรด B+
70-74           คะแนน                   เกรด B
65-69           คะแนน                   เกรด C+
60-64           คะแนน                   เกรด C
55-59           คะแนน                   เกรด D+
50-54           คะแนน                   เกรด D
0-49            คะแนน                   เกรด E

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น